ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนานันท์ สตาร์คีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ
ครู คศ.3

นางสาววิวรรณ แซ่จิว
ครู คศ.2

นางสาวปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวสุกันยา ใยพวง
ครู คศ.1

นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
ครู คศ.1

นางบัวทิพย์ สว่างวงค์
ครู คศ.1

Mr.Enrique reginio
ครูอัตราจ้าง