ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนานันท์ สตาร์คีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิวรรณ แซ่จิว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบัวทิพย์ สว่างวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกมลชนก แก้วโก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกันยา ใยพวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Enrique reginio
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1