ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์ศรี อิ่มเอิบ
ครู คศ.3

นางไพรวัลย์ ศุขวงษ์
ครู คศ.2

นางสาววิวรรณ แซ่จิว
ครู คศ.1

นางชนานันท์ สตาร์คีย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกันยา ใยพวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางบัวทิพย์ สว่างวงค์
ครูผู้ช่วย

Ms.Roselyn Angelito Macalanda
ครูอัตราจ้าง

Mr.Enrique reginio
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนวรัตน์ พงษ์พานิช
ครูอัตราจ้าง


ครูอัตราจ้าง