สายชั้นการศึกษาพิเศษ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.2

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.2

นางสาวนิรมาน ชนะโรจน์
ครู คศ.1

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครู คศ.1