ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูการศึกษาพิเศษ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.1

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.1

นางสาวนิรมาน ชนะโรจน์
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครูผู้ช่วย