ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูการศึกษาพิเศษ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวนิรมาน ชนะโรจน์
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครูผู้ช่วย