ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูการศึกษาพิเศษ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนิรมาน ชนะโรจน์
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครูผู้ช่วย