ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นการศึกษาพิเศษ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวนิรมาน ชนะโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1