ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมนตรี บัวมาก
ครู คศ.2

นายเศวต รัตนเจริญมิตร
ครู คศ.2

นายกวีศิลป์ บรรจงศักดา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3