ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมนตรี บัวมาก
ครู คศ.2

นายเศวต รัตนเจริญมิตร
ครู คศ.1

นายวาริน จินดาวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นายธนิต อัศวะไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง