ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมุกดา ต้องเสรีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรรัตน์ เสียงแจ้ว
ครู คศ.3

นางจารุลักษณ์ หอมเกษร
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี
ครู คศ.1

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.1

นางอุษา จินดามณี
ครู คศ.1

นางสาวกรัญภัฏ ไกรดานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา สร้อยสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง