ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมุกดา ต้องเสรีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรรัตน์ เสียงแจ้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางจารุลักษณ์ หอมเกษร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางอุษา จินดามณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวกรัญภัฏ ไกรดานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา สร้อยสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4