ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมุกดา ต้องเสรีกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอุษา จินดามณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกรัญภัฏ ไกรดานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิยวดี วรพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนิสา สร้อยสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4