ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาพร อ่อนน้อมดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรรัตน์ เสียงแจ้ว
ครู คศ.3

นางปริศนา แท่นชัยกุล
ครู คศ.3

นางมุกดา ต้องเสรีกุล
ครู คศ.2

นางพรพิมล ทองเหง้า
ครู คศ.1

นางจารุลักษณ์ หอมเกษร
ครู คศ.2

นางธนภร คนขยัน
ครู คศ.1

นางอุษา จินดามณี
ครู คศ.1