ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนีย์ จันทรมาศ
ครู คศ.1

นางสาวอังคนา เวปุลานนท์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสุดาวัลย์ เกษมสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแคทลียา หงษ์อินทร์
ครู คศ.1

นางสาวนิจตยา จันรุน
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ ชาร์ลตัน
ครู คศ.1

นางสาววนิดา บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวสุวิมล จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ ชื่นวัฒนา
ครู คศ.1

นางสุนีรัตน์ จิตรคง
ครู คศ.1

นางสาวเกษประภา ศรีแสนตอ
ครูผู้ช่วย