ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุนีย์ จันทรมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอังคนา เวปุลานนท์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสุดาวัลย์ เกษมสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวแคทลียา หงษ์อินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิจตยา จันรุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววนิดา บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวสุวิมล จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจารุวรรณ ชื่นวัฒนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสุนีรัตน์ จิตรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวเกษประภา ศรีแสนตอ
ครูผู้ช่วย