ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอังคนา เวปุลานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาวัลย์ เกษมสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแคทลียา หงษ์อินทร์
ครู คศ.1

นางสาวนิจตยา จันรุน
ครู คศ.1

นางกนกวรรณ ชาร์ลตัน
ครู คศ.1

นางสาววนิดา บุญมา
ครู คศ.1

นางสุนีย์ จันทรมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษราภรณ์ คำจะ
ครู คศ.2

นางสาวจารุวรรณ ชื่นวัฒนา
ครูผู้ช่วย

นางสุนีรัตน์ จิตรคง
ครู คศ.1