ปฐมวัย

นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวชมพูนุท นาคศิริ
ครู คศ.1

นางสาวอังคนา เวปุลานนท์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสุดาวัลย์ เกษมสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวแคทลียา หงษ์อินทร์
ครู คศ.2

นางสาวนิจตยา จันรุน
ครู คศ.1

นางสาววนิดา บุญมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวจิตตานันท์ จำปาทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกษประภา ศรีแสนตอ
ครูผู้ช่วย