ปฐมวัย

นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวชมพูนุท นาคศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอังคนา เวปุลานนท์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสุดาวัลย์ เกษมสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางแคทลียา ศิริฐานะ
ครู คศ.2

นางสาวนิจตยา จันรุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววนิดา บุญมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวภาวิษย์พร ฐิตาภาธนวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชิดชนก ลามะหริ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพรายแก้ว ศรีเลิศวรางค์
ครูผู้ช่วย

นายอานุวัฒน์ จันเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา
ครูอัตราจ้าง