ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค. 2510 - 1 พ.ค. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภา นนท์ขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ม.ค. 2518 - 30 ก.ย. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฏ์ กมลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2524 - 6 พ.ย. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายชลิต พุทธรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พ.ย. 2530 - 8 พ.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล จันทพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย. 2532 -30 ก.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ บุญพะเนียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ก.พ. 2534 - 5 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง วัฒนาการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2535 - 15 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีรพัฒน์ คุ้มปานอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา คกมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย. 2543 - 5 ม.ค. 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม แก้วสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ม.ค. 2549 - 24 มิ.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท พวงมาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ก.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางสมปอง ดีมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555
เบอร์โทรศัพท์ : 0818366082
ชื่อ-นามสกุล : นางเมตตา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ตุลาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน