ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.1

นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวพร จอมคำสี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข
พนักงานราชการ