ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.2

นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิวพร จอมคำสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3