ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.2

นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิวพร จอมคำสี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3