ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.2

นางสาวรัฐญา ผึ้งหลวง
ครู คศ.1

นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข
พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยตรีชันชนก ดอกเมฆ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิวพร จอมคำสี
ครู คศ.1