ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัช กิ่งแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธ์
ครู คศ.2

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2