ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมยศ พวงเกตุแก้ว
ครู คศ.2

นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายโอรส ไชยเวช
ครูอัตราจ้าง