ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวัฒน์ สีฆสมิทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโอรส ไชยเวช
ครูอัตราจ้าง

นายอภิสิทธิ์ หงษ์อินทร์
ครูอัตราจ้าง