โครงการและกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมเปิดบ้านหนูน้อย ร.น.ค.OPEN HOUSE
กิจกรรมธรรมสวัสดี
กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยอนุบาล
กิจกรรมเกษตรกรน้อยเรียนรู้สู่ความพอเพียง