ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรนัยน์ เขียวแก่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปนัสยา กิจค้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววจิรา วรเกต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4