ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรนัยน์ เขียวแก่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์
ครู คศ.1

นางสาววจิรา วรเกต
ครู คศ.1

นางสาวปนัสยา กิจค้า
ครูอัตราจ้าง