กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีรนัยน์ เขียวแก่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาววจิรา วรเกต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายกมลภพ จูพันทะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายนทีชล สุระโคต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2