ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรนัยน์ เขียวแก่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ
ครู คศ.2

นางปริศนา แท่นชัยกุล
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์
ครู คศ.1

นางสาววจิรา วรเกต
ครู คศ.1

นายสำคัญ ลิ้มสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัสยา กิจค้า
ครูอัตราจ้าง