ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรนัยน์ เขียวแก่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวันทนา ดาวประดับวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ โล่ห์นารายณ์
ครู คศ.1

นางสาววจิรา วรเกต
ครู คศ.1

นางสาวปนัสยา กิจค้า
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายสมร สมศรี
ครูอัตราจ้าง