กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจินตนา ช้างสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวสุมาลี นักสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกรรณิการ์ จอมหงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์อรัญ สาระรัตน์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : aelollipop1992@gmail.com

นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5