ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันทนี พรหมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวหรรษา สฤษฎิพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช ทองมุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายภาณุวัฒน์ ชูจอหอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0