ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวันทนี พรหมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกิตติธัช ทองมุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสายฝน ศรีสมองสม

นางสาวภัทร์พิชชา บถญแสง

นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์
ครูผู้ช่วย