ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนวลศรี เรืองปราชญ์
ครู คศ.3

นางวันทนี พรหมสุวรรณ
ครู คศ.2

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน
ครู คศ.1

นางสาวหรรษา สฤษฎิพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวนนทวรรณ คงควร
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันวิสา ป้องภัย
ครูอัตราจ้าง