ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันทนี พรหมสุวรรณ
ครู คศ.2

นางทิวาพร จินดาวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวหรรษา สฤษฎิพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช ทองมุข
ครูอัตราจ้าง

นายภาณุวัฒน์ ชูจอหอ
ครูอัตราจ้าง