วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(VISION)

ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

   รู้งาน   รู้กาล   รู้จรรยา

 

คำขวัญของโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ 

สืบสานงานพระราชดำริ

  

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนเป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

บรรยากาศดี ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความพอเพียง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นแคแสด