ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เดิมชื่อ "โรงเรียนประถมบางแค" มีกำเนิดจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี เมื่อครั้งมีจำนวนนักเรียน เพิ่มมากขึ้น นายณรงค์  อนันตรังษี ศึกษาธิการอำเภอภาษีเจริญ  นายจำนูญ  เกียรติมงคล อาจารย์ใหญ่    โรงเรียนวัดนิมมานรดี และนายสุธรรม  ปั้นประเสริฐ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่วัดนิมมานรดี ได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้น   เพื่อ รองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ไม่ห่างไกลจากโรงเรียนวัดนิมมานรดีมากนัก

โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 มีพื้นที่ขนาด 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา     และในปีอันเป็นมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี (ปีกาญจนาภิเษก) คณะครู  กรรมการโรงเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมบางแค ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  และมีความปรารถนาให้ชื่อ "ราชวินิต" สถิตย์อยู่ทุกสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร นายสุธีรพัฒน์  คุ้มปานอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมบางแค จึงได้นำความไปปรึกษาหารือกับ คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์  นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต) และคุณขวัญแก้ว  วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนประถมบางแค  ทั้งสองท่านได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชิงชัย  มงคลธรรม) ได้เสนอเรื่องถึงราชเลขาธิการ เพื่อให้นำความกราบบังคมทูล  ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  ท่านทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ชื่อ "ราชวินิต" เป็น "โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค"ตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2540

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ร.น.ค.โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
220 ซอยเพชรเกษม 62/4  แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160   
โทรศัพท์ 0-2413-0607  โทรสาร 0-2413-1699
สายรถประจำทางที่ผ่าน   ปอพ.10, ปอ.9, ปอ.7, ปอ.80,ปอ.84, ปอ.91, ปอ.547
81, 147, 146, 7, 91ก, 84, 163, 157, 169, 101
facebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=100002462824682
e-mail :  rachawinit_bk@yahoo.com