ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิวพร แสงอากาศ
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางปาณิศา โปร่งปรีชา
เจ้าหน้าที่สวัสดิ์การ

นางเฉลา พงษ์ดำ
พี่เลี้ยง อนุบาล 3ขวบ/3

นางสาวยุพดี คำหอม
พี่เลี้ยง อนุบาล 3ขวบ/4

นางสาวอัญชลี เชาว์ระหะ
พี่เลี้ยง อนุบาล1/1

นางดลนภา วงษ์ดี
พี่เลี้ยง อนุบาล1/3

นางพรศรี ทวีวิเวก
พี่เลี้ยง อนุบาล1/4

นางสาววันเพ็ญ พันทับ
พี่เลี้ยง อนุบาล2/1

นางชญานิศ โสธิธรรม
พี่เลี้ยง อนุบาล2/2

นางบุษยา พุทธชาติภิญโญ
พี่เลี้ยง อนุบาล2/3

นางสาวนฦภัทร ผึ้งหลวง
พี่เลี้ยง อนุบาล2/4

นางสาวเพชรรุ่ง ศิริญาณ
หัวหน้าพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ (เตรียมความพร้อม)

นางสายพิณ บุรุษชาติ
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.2)

นางสาวสม เสาเนตร
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.3-4)

นางสาวนงลักษณ์ สิงหาวัณณา
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.5-6)

นางชุติมณฑน์ แสงอาวุธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางชนาพร แวงวรรณ
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางปิติภรณ์ อยู่กรุง
หัวหน้าแม่ครัว

นางสายพิน จันทนา
แม่ครัว

นางสาวสายฝน จันทนา
แม่ครัว

นางวรรณา เกาะกิ่ง
แม่ครัว

นางสาวกัลยา ทองประเจียด
แม่ครัว

นายวิวัฒน์ กันฉาย
พนักงานขับรถ

นายจำเนียร บุญประคอง
พนักงานทำความสะอาด