ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิวพร แสงอากาศ
หัวหน้าพี่เลี้ยง (อนุบาล 1/2)

นางปาณิศา โปร่งปรีชา
พี่เลี้ยง อนุบาล 3ขวบ/1

นางบุบผา คงนาค
พี่เลี้ยง อนุบาล 3ขวบ/2

นางเฉลา พงษ์ดำ
พี่เลี้ยง อนุบาล 3ขวบ/3

นางสาวยุพดี คำหอม
พี่เลี้ยง อนุบาล 3ขวบ/4

นางสาวอัญชลี เชาว์ระหะ
พี่เลี้ยง อนุบาล1/1

นางดลนภา วงษ์ดี
พี่เลี้ยง อนุบาล1/3

นางพรศรี ทวีวิเวก
พี่เลี้ยง อนุบาล1/4

นางสาววันเพ็ญ พันทับ
พี่เลี้ยง อนุบาล2/1

นางชญานิศ โสธิธรรม
พี่เลี้ยง อนุบาล2/2

นางบุษยา พุทธชาติภิญโญ
พี่เลี้ยง อนุบาล2/3

นางสาวพรพรรณ ผึ้งหลวง
พี่เลี้ยง อนุบาล2/4

นางสาวเพชรรุ่ง ศิริญาณ
หัวหน้าพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ (เตรียมความพร้อม)

นางสมวงศ์ อะโรยวิถี
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.1)

นางสายพิณ บุรุษชาติ
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.2)

นางสาวสม เสาเนตร
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.3-4)

นางสาวนงลักษณ์ สิงหาวัณณา
พี่เลี้ยง การศึกษาพิเศษ (ป.5-6)

นางชุติมณฑน์ แสงอาวุธ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปณิชยา รุจิสรรย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางชนาพร แวงวรรณ
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางปิติภรณ์ อยู่กรุง
หัวหน้าแม่ครัว

นางสายพิน จันทนา
แม่ครัว

นางสาวบุญเรือน น้ำสอาด
แม่ครัว

นางสาวสายฝน จันทนา
แม่ครัว

นางวรรณา เกาะกิ่ง
แม่ครัว

นางสาวกัลยา ทองประเจียด
แม่ครัว

นายวิวัฒน์ กันฉาย
พนักงานขับรถ

นายจำเนียร บุญประคอง
พนักงานทำความสะอาด