พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ครูทุกคนจัดทำ และใช้แผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
2. บุคลากรในโรงเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. ปฏิบัติตนตามกรอบประเพณี วัฒนธรรมไทย กฎระเบียบของโรงเรียน และสังคม
4. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า
5. ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
6. บุคลากรในโรงเรียนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง
7. บุคลากรในโรงเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อแสดงการพัฒนางานของตนเอง
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
9. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชน และสังคม


ค่านิยม
ตรงต่อเวลา
ทำงานพัฒนาอย่างมีระบบ
ร่วมมือกันครบเป็นทีมทำงาน
ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ปฏิบัติงานเต็มที่ตามความสามารถและตรวจสอบได้