ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นางดวงดาว มัดฐานธง
พนักงานห้องสมุด

นางสาวพิชามญชุ์ ถือมาลา
ช่างทาสี

นางอัจฉราภรณ์ เชี่ยวชาญ
พนักงานสถานที่