ลูกจ้างประจำ

นางสาวพิชามญชุ์ ถือมาลา
ช่างทาสี

นางอัจฉราภรณ์ เชี่ยวชาญ
พนักงานสถานที่