ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นางดวงดาว มัดฐานธง
พนักงานห้องสมุด

นายสายัน ทิพย์นุช
พนักงานสถานที่

นางสาวพิชามญชุ์ ถือมาลา
ช่างทาสี

นางอัจฉราภรณ์ เชี่ยวชาญ
พนักงานสถานที่