ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรัสศรี เหมือนเผ่าพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์
ครู คศ.3

นางสุดาวรรณ์ อัครบัณฑิต
ครู คศ.2

นางสิวิมล นางาม
ครู คศ.1

นางสาวมาริษา มีสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพย์เลิศ
ครูผู้ช่วย