กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมณิสรา สมปราชญ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายสิทธิ์ รุนเจริญ
ครู คศ.1

นายจักรพงษ์ ทาราศรี
ครูผู้ช่วย