ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสิวิมล นางาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรัสศรี เหมือนเผ่าพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์
ครู คศ.3

นางสุดาวรรณ์ อัครบัณฑิต
ครู คศ.3

นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
ครู คศ.2

นางสาวมาริษา มีสันเทียะ
ครู คศ.1

นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพย์เลิศ
ครู คศ.1

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครูผู้ช่วย

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์
ครู คศ.1