ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสิวิมล นางาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรัสศรี เหมือนเผ่าพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์
ครู คศ.3

นางสุดาวรรณ์ อัครบัณฑิต
ครู คศ.3

นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวมาริษา มีสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพย์เลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอภิชาติ บัวจรูญ
ครูผู้ช่วย

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4