ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสิวิมล นางาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพย์เลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนัฐิญา ธนะคำดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4