จดหมายข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156/2565
วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นำโดย นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทน และนางสาววชิรา สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้ารับการส่งมอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา (อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)" โดยได้ดำเนินกิจกรรมอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดกรบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบ อาทิ ระบบไฟฟ้าการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดฟฟ้าเบอร์ 5 การบำรุงรักษาเครื่องใช้ฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในอาคารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,21:44   อ่าน 20 ครั้ง