จดหมายข่าว
ฉบับที่ 122 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้จัดประชุมการเตรียมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (RNK & BBS Sufficiency
Economy Philosophy Base School Symposium 2021) โดยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคนำโดย ท่านผู้อำนวยการ เมตตา ศิริรัตน์
โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตร) นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาวดี อึ้งพานิช
และ ท่านสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:48   อ่าน 81 ครั้ง