ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท่นผู้อำนวยการโรงเรียน นางเมตตา ศีริรัตน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน นางสาวภิญญาพัชญ์ ทำทาน ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค ซึ่งเป็นการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านจัดการเรียนการสอนของครู
ทั้งนี้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนจากก่นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ เพื่อไปพัฒนา
ต่อยอด และเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,11:23   อ่าน 34 ครั้ง