ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด
หมวดหนังสือห้องสมุด

 การจัดหมวดหมู่หนังสือภายในห้องสมุด

ห้องสมุดจัดหนังสือโดยแบ่งตามเนื้อหาด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ แบ่งเป็น 10 หมวดดังนี้

000 – 099 เบ็ดเตล็ด

100 – 199 ปรัชญา

200 – 299 ศาสนา

300 – 399 สังคมศาสตร์

400 – 499 ภาษาศาสตร์

500 – 599 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

600 – 699 วิทยาคาสตร์ประยุกต์

700 – 799 ศิลปกรรมและการบันเทิง

800 – 899 วรรณคดี

900 – 990 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว
                ประเภทของสิ่งพิมพ์และวัสดุที่จัดบริการในห้องสมุด 
 

1.หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือที่ยืมออกจากห้องสมุดได้ เช่น ตำรา สารคดี

2.หนังสืออ่านประกอบการเรียน ได้แก่ หนังสืออ่านนอกเวลา

3.หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ให้อ่านและค้นคว้าภายในห้องสมุด เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ

ที่สันของหนังสือจะติดแทบสี 2  สี ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

4.วารสาร นิตยสาร ใช้อ่านในห้องสมุดเท่านั้น

5.หนังสือพิมพ์ให้อ่านในห้องสมุดเท่านั้น

นอกจากนี้ห้องสมุดยังให้บริการแนะแนวการอ่าน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ