ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด
ระเบียบการยืม- คืน และข้อปฏิบัติ
ระเบียบการยืมหนังสือ
1.สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
2.นักเรียนยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม ใน 3 วัน ครูยืมได้ 7 วัน  
3.หนังสือที่คืนช้ากว่ากำหนด  ปรับวันละ 1 บาท ต่อเล่ม 
4.หนังสือสูญหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาที่ห้องสมุดกำหนด
 

 
                       ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 
        1.นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ
2. ห้ามนำถุง กระเป๋า แฟ้มเข้าห้องสมุด ให้วางหน้าห้องสมุด
3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
4. หนังสืออ่านเสร็จแล้ว เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
5. วาสารและหนังสือพิมพ์อ่านแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย                      
6. ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ตัด ฉีก ทำลาย
7. ไม่เล่นหรือส่งเสียงดังในห้องสมุด
8. ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องสมุด
9. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือหรือสิ่งของทุกครั้งที่ออกจากห้องสมุด