ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด
ระเบียบห้องสมุด

 

   ห้องสมุดโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

เวลาทำการ
 
                        เปิดทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  เปิดบริการเวลา 07.00 - 17.00 น.

                        เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

                        เวลายืม คืนหนังสือ ช่วงเช้า  เวลา 07.00 – 08.00 น. ช่วงพักกลางวัน  11.15 – 12.00

                        และช่วงเลิกเรียน 16.00 -17.00 น.

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด
 

          ครู บุคลากร  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

 
หลักเกณฑ์ในการยืมหนังสือโดยทั่วไป 
       1.ผู้ยืมต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุดเพื่อใช้ยืม
      2.ทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมได้ คือ หนังสืออ่านทั่วไป  นิทาน  วารสารฉบับเก่า  หนังสือคู่มือ
      3.ทรัพยากรที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด  คือ  หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับใหม่
         และหนังสือพิมพ์