รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2560 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536.85 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.54 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 800.25 KB
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.02 KB