รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 508.07 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.77 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานประถม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.99 KB
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางในการพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.37 KB