ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด
คณะกรรมการห้องสมุด
 
        คณะกรรมการห้องสมุด
        
 
 
 
 
 
 
          
 
 
            นางเมตตา  ศิริรัตน์
               ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
                ที่ปรึกษา
 
 
 
 
 
 
             
 
                 นายประกิต  อัญชลีเวช
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
                    ที่ปรึกษา
 
 
                               
 
                                                                 
          
                                                     นางสาวนัฐิยา  ธนะคำดี                                   นางสาวสุภาภรณ์  อ่อนน้อมดี 
                                                           
                                                            ประธาน                                                        คณะกรรมการ
  

 

 

                                                                        

                                          นางสาวเกษราภรณ์  คำจะ                                    นางสาวมาริษา  มีสันเทียะ
 
                                                   คณะกรรมการ                                                 คณะกรรมการ