ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนนักเรียนชั้น ป.2 - ป.5
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 5
จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 และการศึกษาพิเศษ
จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 และการศึกษาพิเศษ (ตั้งแต่ระดับเตรียมประถมศึกษา จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6)