ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 ส.ค. 60 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 กิจกรรมรนค.ร่วมใจลดวิกฤตพลังงาน/วันวิทยาศาสตร์
วิชาการ/สาระวิทยาศาตร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/Big cleaning day
กลุ่มสาระสังคม
04 ส.ค. 60 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน/การแสดงจากคณะเพลงฉ่อย
สังคม/ภาษาไทย
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย/ห้องสมุด
27 ก.ค. 60 กิจกรรมตลาดนักเศรษฐกิจพอเพียง
25 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 กิจกรรมรื่นรมย์วิถีจีน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
21 ก.ค. 60 รายการซุปเปอร์จิ๋ว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชาการ
17 ก.ค. 60 สอบ pre O - net ป.6
07 ก.ค. 60 English Day Camp ประถมศึกษาปีที่ 5 /ตักบาตรประจำเดือน
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/กลุ่มสาระสังคม
04 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 กิจกรรมเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคม
30 มิ.ย. 60 กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพการทำบัญชีค่าใช้จ่าย ให้กับนักเรียนในการจำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรมช่วงเวลา 06.30-08.30 น.เดือนละ1 ครั้ง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 มิ.ย. 60 วันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 มิ.ย. 60 ถึง 29 มิ.ย. 60 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
กลุ่มสาระสังคม
26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติด/สอบอ่านเขียนทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียน วิชาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย
22 มิ.ย. 60 คริสตจักร
กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
26 ส.ค. 59 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 การประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำ (เฉพาะนักเรียนที่สนใจ)
19 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 ค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6